Seto helilaadid

Traditsionaalse muusikalise stiili üheks tähtsaks tunnuseks on helilaadid. Rahvalaulu esitaja peab tunnetama viiside aluseks olevaid helilaade. Ka kaasaegsele viljelejale oleks kasulik neid teada. Seto laulu puhul on eriti oluline vanemate helilaadide tundmine, sest nende kõla on tänapäeva inimese jaoks niivõrd ebatavaline, et pelgalt kuulmise järgi on neid raske ära õppida. Seetõttu kipub just see vanem ja omapärasem laulustiil kaasaegsete leelokooride repertuaarist kaduma.

Seto rahvalaulus võib eristada nelja põhilist helilaadi, mida teaduslikus keeles nimetatakse

  1. pooltoon-poolteisttoon-laadiks,
  2. anhemitooniliseks laadiks,
  3. anhemitoonilis-diatooniliseks laadiks ja
  4. diatooniliseks laadiks.

Pooltoon-poolteisttoon-laad on nendest kõige arhailisem ja omapärasem (Kalaranna laul, Lelotamine_1, Lelotamine_2, Hähkämine_1) ning seda on kõige raskem järgi teha. Euroopalik noodikiri ei sobi hästi selle laadi noodistamiseks, kuid vajadusel võiks kasutada järgmist kirjaviisi:

Huvitaval kombel on sellel iidsel helireal sümmeetriline struktuur: siin vahelduvad regulaarselt (umbes) pooletoonilised (d-es, fis-g ja ais-h) ja poolteisttoonilised (es-fis ja g-ais) intervallid. Noodikogumikes võib sageli leida sama helirea teistsugust kirjutamisviisi – d-es-fis-g-b-ces, mis on eelpool pakutust vähem loogiline, sest üks poolteisttooniline astmevahe on siin märgitud kui suurendatud sekund (es-fis), teine aga kui väike terts (g-b). Selline kirjutamisviis tekkis ja jäi kasutusse seetõttu, et enne kui Jaan Sarv avastas astme ces olemasolu seto pooltoon-poolteisttoon-helireas, noodistati seto viise “harmoonilises minooris” (d-es-fis-g-b langeb kokku ilma teise astmeta harmoonilise g-molliga).

Noodikiri näitab astmete vahelisi intervalle vaid ligikaudselt. Tegelikult ei ole tegemist tempereeritud pool- ja poolteisttoonidega ning pealegi võib astmete kõrgus varieeruda isegi ühe lauluesituse vältel. Sellist varieerumist näidatakse noodistustes kas tavaliste alteratsioonimärkidega või, väiksemate kõrvalekaldumiste puhul, nooltega nootide kohal. Mõned, eriti noorematest lauljatest koosnevad leelokoorid, kipuvad intoneerima kahte ülemist astet (ais ja h) pool tooni madalamalt; siis tekib harjumuspärast harmoonilist minoori meenutav helirida d-es-fis-g-a-b (Hähkämine_2). Mõnikord juhtub, et osa lauljatest laulab astet ais madalalt, teised aga kõrgelt (Hähkämine_1).

Anhemitooniline, anhemitoonilis-diatooniline ja diatooniline helirida kattuvad suurel määral omavahel ning neid saab näidata ühel skeemil:

Arhailine anhemitooniline (st ilma pooltoonideta) helirida e-g-a-h esineb põhiliselt soololauludes ja koorilaulude torrõ partiis. Killõ lisab tavaliselt sellele helireale astme c ja laad muutub anhemitoonilis-diatooniliseks: e-g-a-h-c. Uuemas stiilis laulvad koorid lisavad vanale helireale astmeid fis ja d, laiendades seda seitsmeastmelise diatoonikani, mis assotsieerub euroopaliku mažooriga (antud juhul G-duuriga) – d-e-fis-g-a-h-c. Kuigi anhemitoonilised ja diatoonilised heliread on laialt levinud eri rahvaste muusikas, kõlavad ka need parimatel (traditsioonilisematel) seto leelokooridel omapäraselt, mille põhjuseks on erilised kõrvalekaldumised tempereeritud häälestusest. Enamasti on need seotud pooltoon-poolteisttoon-laadi mõjuga: nii kõrgendavad paljud killõd kergelt astet a (Saja ääl, Vihm ja vaeslaps), eeslauljad ja torrõd võivad aga madaldada astet e (Vihm ja vaeslaps). Kui helirida on e-g-a-h-c, siis esineb sageli astme a madaldamist (Hällü ääl), mille tõttu läheneb helirida pooltoon-poolteisttoon-laadile e-g-as-h-c.

Seto meestelauludele on iseloomulik helirida e-f-g-a-h-c, mis võimaldab kasutada mitmehäälsuses puhtaid kvinte e-h ja f-c (Meeste peolaul, Hällülaul):

 

 

Helmekaalaq leelopäeval. Maria Tuvi, Maria Riiner, Aino Tiisler, Anne Linnupuu jt. Värska, 1984. Eesti Rahvaluule Arhiiv

Loe lisaks:

Пяртлас, Жанна 2008. Принципы бурдона и гармонического согласования в сетуском вокальном многоголосии: закономерности строения партии killõ.Финно-угорское многоголосие в контексте других музыкальных культур. Töid etnomusikoloogia alalt 5. Ред. Трийну Оямаа, Жанна Пяртлас. Тарту: Эстонский Литературный Музей, Эстонская Академия Музыки и Театра, 107-122.

Пяртлас, Жанна 2004. О ладовом “двуязычии” сетуских многоголосных песен.Механизмы передачи фольклорной традиции. С.-Петербург: РИИИ, 78-90.

Pärtlas, Žanna 2006. Foundation of the Typology of Setu Folk Tunes. Setu rahvaviiside tüpoloogia alustest. – Ojamaa, T., Kalkun, A. (toim.), Individual and Collective in Treaditional Culture. Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris. Töid etnomusikoloogia alalt 4. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond,19-28.

Pärtlas, Žanna 2006. “Sümmeetrilised laadid” ja monointervalliline mitmehäälsus vokaalses rahvamuusikas: mõningaid paralleele setu ja Lõuna-Venemaa rahvalaulu vahel. – Lintrop, A. (toim.), Regilaul – esitus ja tõlgendus. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetised 23, 219-248.

Пяртлас, Жанна 2010. О проблеме восприятия и нотации ладов с подвижными ступенями: эксперимент Листопадова и сетуские архаические звукоряды.Фольклор и мы: традиционная культура в зеркале ее восприятий. Отв. ред. Некрылова А. Ф., сост. Альмеева Н. Ю., ред. Ромодин А. В. Санкт-Петербург: Изд-во РИИИ, 20-32.

Sarv, Jaan 1980. Расшифровка сетуского многоголосия при помощи многоканальной студийной аппаратуры.Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними культурами. Tallinn: Eesti Raamat,  103-126.

Pärtlas, Žanna 1997. Tähelepanekuid setu laulu laadiehitusest ja mitmehäälsusest. –  Teater. Muusika. Kino, 1. 23-28.

Pärtlas, Žanna 2000.  Helide funktsionaalsuhetest setu pooltoon-poolteisttoon-laadis (mitmekanaliliste salvestuste distributiivanalüüsi põhjal). –  Töid muusikateooria alalt 1. Tallinn. 115-140.

Pärtlas, Žanna 2001. Viisi rütmilisest vormist ja laadirütmist setu mitmehäälses rahvalaulus. –  Jaago, T., Sarv. M. (toim.) Regilaul – keel, muusika, poeetika. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 117-152.

Pärtlas, Žanna 2006. “Sümmeetrilised laadid” ja monointervalliline mitmehäälsus vokaalses rahvamuusikas: mõningaid paralleele setu ja Lõuna-Venemaa rahvalaulu vahel. – Lintrop, A. (toim.), Regilaul – esitus ja tõlgendus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 219-250.