Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe’

Kost ńoo’ naase’ omma’ siiä tulnu?
Ilosalta Meremäeltä.

Leelokoor Hõpõhelme’ loodi Meremäel juba 1958. aastal. Kui 2003. a hakkasid kooris laulmas käima ka mehed, sai koor praeguse nime – Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe’. Meie juhendajaks oli 2013. aastani Viivika Kooser. Viimased 10 aastat on koori juhendanud Aino-Maria Helm. Peame väga tähtsaks leelot ja laiemalt kogu seto pärimust säilitada ja tutvustada. Leelotamas ja tantsimas käime Meremäel vallamaja saalis. Lauljaid on meie kooris vanuses 7–84 eluaastat, kooliõpilasi on viis, teised on erinevate elukutsetega leelohuvilised. Oleme osalenud meile lähemal asuvate Lepa, Uusvada ja Tobrova küla kirmastel. Tavapäraselt saame kokku kaks korda kuus, esinemiste eel kohtume tihedamini. Meie repertuaar koosneb suuresti seto leelost, aga oleme tutvunud ka teiste maakondade rahvalaulude ja tantsudega. Meid on kutsutud esinema erinevatele üritustele, näiteks Vastseliina maarahva laadale, Lindora laadale, Seto Kuningriigipäevale jne.

Kost ńoo’ naase’ omma’ siiä tulnu?
Ilosalta Meremäeltä

Leelopark Hõpõhelme’ sai alostusõ Meremäel jo 1958. aastagal. Ku 2003. aastagal haari’ ka mehe’ meile mano, sai park parhilladsõ nime: Hõpõhelme’ ni Meremäe mehe’. 2013. aastagani juhend´ meid Kooseri Viivika, perämädse’ 10 aastakka om iistvidäjäst olnu Helmi Aino-Maria. Hoiami väega seto leelot ni püvvämi vanno kombit alalõ hoita ni tiidmiisi edesi jaka’. Mi kokkosaamisõ paik om Meremäe vallamaja saal, sääl mi üteh leelotami ni löömi tandsu. Mi pargikõistõ kogonõsõ kokko leelohuvilidsõ vanuseh 7-84, näist viis omma’ kooliopilasõ’, pääle viil täüskasunu’ õgaüts uma ammõtiga. Leelotami õks umah nulgah Lepä, Uusvada ni Tobrova kirmassil. Kokko korjumi kats vuuri õga kuu, ku lava pääle minek iih, sõs sagõhõppa. Inäbjaolt leelotami, a olõmi ka uuŕnu tõisi nulkõ rahvalaulõ ni -tandsõ. Meid om pall´o pidodõla laulma pallõld´, näütüsest Vastsõliina Maarahva laadu pääle, Lindorra laadulõ, Seto Kuningriigipääväle ja muialõ.

Piirkond
Meremäe, Setomaa

Juhendaja/eestvedaja
Aino-Maria Helm

Kontakt
+372 5553 8749
aimahelm@gmail.com

Nulk
Meremäe, Setomaa

Oppaja/vedosnik
Aino-Maria Helm

Kirota’ ja helsta’
+372 5553 8749
aimahelm@gmail.com

Üts seto päiv 2014

Esinemised

Meil on kaks tublit pillimeest, karmoskamängijad Pilleriin ja Gerd Palok. Kui kutsutakse, käime meelsasti ka esinemas. Meie kava koosneb leelost, tantsudest ja laulumängudest, sekka kõlab toredat pillimängu. Meie kavas on ka Siberi setude ja eestlaste laule. Vanu tekste oleme kohandanud suupärasemaks ja isegi mitmete ürituste ja esinemiste tarbeks sõnu loonud. Esinemistel käime setu rahvariietes.

Esinemisõ'

Mi pargih om kogoni kats kõvva pillimängjät, Paloki Pilleriin ni Gerd. Ku kutstas, astumi hüä meelega ka püüne pääle, leelotami, tandsimi ni mängimi laulomänga, sekkä ka mängimi pisu pilli. Mi laula ka Siberi setokõisi ni tśuhknidõ laula. Vanno sõnno säemi umadsõmast ni tõõnõkõrd ka teemi eis sõnno. Ku laba pääle läämi, panõmi kõgõ seto rõiva’ sälgä.