Seto leelo sõnad

Laulude loomine ja improvisatsioon

Uute laulusõnade loomine - improviseerimine - näitab lauliku võimekust ja traditsiooni tundmist. Kuidas saab uusi leelosõnu luua ja milliseid vormeleid saab oma mõtte leelokeeles ütlemiseks kasutada?

Uuri edasi

Algriim ja parallelism

Regilaulu värsid pannakse kaunilt kõlama algriimi abil – kokku langevad sõnaalguse häälikud värsi piires. Lõppriimi leelos ei ole. Vahel kõlavad kokku käände- ja pöördevormid sõnade lõpus. Parallelismi ehk mõttekorduse kasutamine loob hulga põnevaid seoseid ja tähendusi. Paralleelvärsid on omavahel sarnased nii sisult kui vormilt.

Uuri edasi

Värsimõõt

Omalaadne on leelo värsside rütm – leelo värsimõõt. Siit leiab „rõhkude mängu“, sest alati ei lange sõna- ja värsirõhud kokku. Pikkade viiside laulmiseks on vaja kordusi ja lisasilpe.

Uuri edasi

Laulukeel

Leelokeel on pisut teistsugune kui tavakeel. Seal on varasemast keelest pärit sõnavorme ja vanapäraseid sõnu, samuti omapäraseid, tavakeelest erinevaid poeetilisi väljendeid.

Uuri edasi