Lummo Kati leelopark

Laulam ilda mi õdagulla,
kuuvalul kul´atõlõ.
Olõm ilo-kui-ubina’,
saisam tśaugah kui sibula’.

Lummo Kati leelopark on välja kasvanud Lummo Kati laululaagrist, kooris laulavad laululaagri vilistlased. Koor tuli esimest korda kokku 2019. a Seto leelopäevaks.

Kooris laulab 11 lauljat, kes elavad erinevates kohtades Setomaal ja Lõuna-Eestis (Nedsajas, Säpinas, Laossinas, Mikitamäel, Kahkvas, Polovinas, Vokil, Tartus, Karulas, Värskas ja Laeval).

Kooris on nii seto juurtega lauljaid kui ka Setomaal elavaid mujalt pärit lauljaid, kes tunnevad huvi oma kodukandi kultuuri vastu. Meid ühendab suur huvi seto vanema laulutraditsiooni vastu. Seto laulukultuur on lõpmata põnev maailm, kus jagub õppimis- ja avastamisrõõmu terveks eluks. Teeme koostööd Eesti Rahvaluule Arhiivi teadlastega, et teadlikult õppida ja hoida seto leelole omast mitmehäälsust, ainulaadset helilaadi ja sõnade loomise kunsti. Meie koori põhiline tegevus ongi leelo õppimine. Otsime vanu salvestusi Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist ning laulutekste Leeloantoloogiatest. Harjutame ise sõnade loomist, vanu viise ja mitmehäälsust. Meie kooriliikmetele on olulisemateks külapühadeks maarjapäev, väike-maarjapäev, nahtsipäev, jüripäev ja paasapäev. Kõige rohkem meeldib meile laulda külakirmastel koos teiste leelokooride ja vanemate laulunaistega, sest seal saame kõige paremini omandada laulmise õiget tunnetust ja kogeda kooslaulmise rõõmu ning elevust.

Soovime, et vabas vormis kooslaulmise ning päevakohaste sõnade loomise vanaaegne traditsioon edasi elaks.

Laulam ilda mi õdagulla,
kuuvalul kul´atõlõ.
Olõm ilo-kui-ubina’,
saisam tśaugah kui sibula’.

Lummo Kati leelopark om alostusõ saanu Lummo Kati laululaagrist, ni parki omma’ kokko korjunu laululaagri vilistlasõ’. Park tull´ edimäist vuuri kokko 2019. aastaga leelopääväst.

Üteh laulva’ 11 naist, kia elässe’ Setomaad piteh lajah, a ku muial Lõunõ-puul Eestih (Nedsäjäh, Säpinäh, Laossinah, Mikidämäel, Kahkvah, Polovinah, Vokil, Tartoh, Karulah, Verskah ni Laeval).

Pargih laulva seto juuriga naase’, a niisamatõ Setomaal elävä’ muialt peri naase’, kinkal huvi uma kodokotusõ kultuuri vasta. Meil om kokko toonu suur huvi seto vanõba laulukultuuri vasta. Seto leelo ilm om lõpmalda’ põnnõv - opmist ni vahtside tiidmisi otśmist jakus kõõst elost. Piami nõvvo Eesti Rahvaluulõ Arhiivi tiidläisiga, kuis tiidligult oppi ja alalõ hoita’ seto leelo ummamuudu mitmõhelüga laulu ni vannu helilaatõ ja sõnno säädmise kunsti. Mi pargi päämine huvi omgi seto leelo opmine. Otsimi vanno ülestvõttit rahvaluulõarhiivist ja sõnno Leeloantoloogia raamatist, haŕotami eis sõnno tegemist, vanno ääli ni mitmõhelüga laulu. Mi pargi naisilõ omma’ kõkõ tähtsäbä’ küläpühä’ Maaŕapäiv, Väiko-Maarjapäiv, Nahtsipäiv, Jüripäiv ni Paasapäiv. Kõkõ inäp miildüs meele laulda’ kirmassil üteh tsõõrih tõisi leeloparkõga. Süäme tege kõõ lämmäst vanno leelonaisiga üteh laulminõ, selle, et sis saami kõkõ parembahe selgest laulmisõ õigõ tundõ, ni om hüä üteh ilota’ ni kul´ata’.

Süä lännü tśalka, ku seto vanaaolinõ ütehlaulminõ ja sõnolistõ kunst mi aol ni pääle meid edesi elänü.

Piirkond
Setomaa

Juhendaja/eestvedaja
Meel Valk

Kontakt
53463610
meel.valk@gmail.com

Nulk
Setomaa

Oppaja/vedosnik
Meel Valk

Kirota’ ja helsta’
53463610
meel.valk@gmail.com

Esinemised

Meie koor käib esinemas üsna harva, meile meeldib rohkem laulda külapidudel ja enda rõõmuks. Siiski on meile oluline ka seto leelo tutvustamine ja teadmiste jagamine. Soovime esineda neile, kes päriselt tunnevad huvi seto mitmehäälse laulutraditsiooni vastu. Räägime, mis teeb seto leelo maailmas ainulaadseks, miks vanasti lauldi ja kuidas lauldi, kuidas seda tänapäeval on võimalik õppida ja miks leelo õppimine ning vanade laulude uurimine tänases maailmas ikka veel oluline on ja rõõmu pakub. Viime hea meelega läbi seto leelo õpitubasid. Võime õpetada huvilistele selgeks mõne seto laulu koos selle erilise mitmehäälsusega, saame tutvustada seto leelole omast unikaalset pooltoon-poolteisttoon helilaadi ning tutvustada leelo sõnade improviseerimise traditsiooni.

Kutsume rahvast tantsima seto tantse ja mängima laulumänge. Meie kooris on mitu karmoškamängijat, kes tantsusammudele hoogu annavad.

Esinemisõ'

Mi leelopargikõnõ saistas lava pääle tõisi ette harvakuisi, naisile miildüs kõkõ inäp laulda’ hindäette vai kirmassil tsõõrih. Meile om tähtsä tõisilõ tiidmist jaka’, mia om leelo ni kõnõlda mia tege setokeelidsest laulust leelo. Meile miildüs sääntse rahvaga kuuh kul´atada’, kinal huvvi seto leelost rohkõp tiidä’ saia’, võimi kõnõlda’, minkperäst leelo om ilmah eismuudu, mille, kuis ja kuna vanast laulõti, kuismuudu mi täämbä leelot opi, ni minkperäst leelo opmine ja vanno laulõ uuŕmine täämbädseh ilmah tähtsä om. Hüä meelega võimi opada’ tõisilõ kah mõnõ seto laulu, saami kõnõlda’ määne om tuu eismuudu puultuun-puultõisttuun helülaat, ni kõnõlda’, kuis sõnno tegemine k´au.

Hõikami rahvast mi’ka seto tandsõ tandśma, ni seto lauluga illa pidämä. Mi pargih om ka karmoškamõistjit, kinka perrä om hüä kul´atada’.

Kuula

Kullõ’

Õdagulaul