Madara’

Ma-, ma-, madara’,
värmilanga’ verevä’,
toobri taari toomi mi
ja maaŕaiä lisämi.

Esmakordselt proovisime koos leelotada ühel sünnipäevapeol 2014. aasta juulis. Olime ostnud CD-plaadi “Verska naase’” ja esimesteks lauludeks ehk proovikiviks valisime sealt laulmiseks “Põllulaulu” ja “Hällülaulu”. Meil on huvitav koos laulda-leelotada ja maailmaasju arutada. Värvimadar on taim, mille juurest saadi vanasti “seto punast” lõngade värvimiseks – siit ka nimi Madara’ ehk madarad. Oleme Põlva Seto Seltsi leelokoor. Kõik koori viis liiget on aktiivsed tegutsejad – Ingrid on eraettevõtja, Anne ja Merle Põlva Kunstikooli õpetajad, Svetlana lasteaiaõpetaja ning Kati tegutseb kultuuri arendamise vallas. Otseselt seto päriolu on Svetlana, kuid Annel, Merlel ja Ingridil puutuvad esivanemate juured samuti seto pinnasesse. Kati on Ida-Virumaa tüdruk. Koos seltsi rahvaga tähistame olulisemaid setode kalendritähtpäevi (jõulud, munapühad, suvistepühad jm), tähtsad on meile ka Seto Kuningriigipäev ja maarjapäev. Igal aastal tähistame hõimupäeva. Oleme võtnud vastu väljakutseid osalemaks erinevates projektides ja laulukonkurssidel. Püüame hoida oma repertuaari mitmekesisena ja tundnud rõõmu, kui laulud kokku kõlavad. Laulud oleme saanud teisi leelokoore kuulates ja viise meelde jättes. Oleme saanud julgust ka ise sõnu teha. Leelo õppimiseks saame kokku tavaliselt kord kahe nädala jooksul, olulisemate ülesastumiste eel tihedamalt. 2018. aastal valiti meid Seto Kuningriigipäeval kuninga koorikeseks.

Ma-, ma-, madara’,
värmi langa verevä,
toobri taari toomi mi
ja maaŕaiä lisämi.

  1. aastaga juulikuuh trehvsimi ütel hällüpääväpidol, koh pruuvsõmi üteh leelotada’. Ostõt oll´ Verska naisi CD-plaat ni edimält proomõmi laulda’ põllulaulu ja hällülalulu. Võeh, küll meil om põnnõv ilmaasju arotõlla’ ni üteh laulda’-leelotõlla’. Värmimarran om hain, minka juurõst saadi vanast “seto verevät” langu värvmisest. Mi korju kokko Põlva Seto Seldsi leelopargist. Kõik pargikõsõ viis naist omma’ väega virga olõkiga. Ingridil om eräettevõtja, Anne ni Merle oppasõ’ Põlva Kunstikoolih, Svetlana om oppaja latsitahrah ja Kati kaes, kuis kultuuri edesi vitä’. Svetlana om meil selge seto, Annel, Merlel ja Ingridil omma’ edevanõbidõ juurõ’ ka Setomaalt peri. Kati om peri Hummogu-Viromaalt. Üteh seldsi rahvaga piämi setokõisi tähtpäivi- talsipühhi, munapühhi, suvistõ’ jt. Tähtsäst piämi ka õga aastaga Seto Kunigriigipäivä ni Maaŕapäivä. Hoiami meeleh ka hõimupäivi. Laulu’ olõmi koŕanu tõisi leeloparkõ kullõldõh ni helüsit miilde jätteh. No’ om meil suurõp julgus ka eis sõnno säädä’. Proomi hoita’, õt mi uma lauluvara olõs kirriv ni väiga hüa miil om, ku laulu’ nakkasõ’ ütte minemä. Mõnõ voori olõmi ka võidulaulmisist osa võtnu. Leelo opmisõst korjumi kokko inäbält jaolt kõrra katõ nädäli seeh, ku omma’ tähtsäbä lava pääle mineki’, sis sagõhõppa. 2018. aastagal saimi Seto Kunigriigi pääväl valitust kuniga koorikõsõst.

Piirkond
Põlva

Juhendaja/eestvedaja
Svetlana Roht

Kontakt
+372 5647 5210
+372 5596 6822
rahnimaja@gmail.com
svetlana.roht@mail.ee

Facebook

Nulk
Põlva

Oppaja/vedosnik
Svetlana Roht

Kirota’ ja helsta’
+372 5647 5210
+372 5596 6822
rahnimaja@gmail.com
svetlana.roht@mail.ee

Facebook

Madara' 2019

Madara' 2015

Esinemised

Käime esinemas erinevatel üritustel. Saame pakkuda mitmekesist programmi nii suurtele kui väikestele (rõivaste tutvustamine ja riietamine, leeloprogramm, rahvuslikud mängud ja tantsud jm). Svetlana rõõmustab meid karmoškalugudega, Kati mängib väikekannelt.

Esinemisõ'

Olõmi esinenü mitond muudu pidodõl. Meil om olnu uma kava nii täüskasunuilõ ku latsõkõisilõ (rõividõ näütäminõ ni rõivilõ pandmine, leelo, vanaaolidsõ’ mängo’ ni tandso’). Svetlana mõist ka karmoškat tõmmada’ ni Kati lüü hannaga kannõld.