Siidisõsarõ’

Leelo õks tuudi pääliina,
umast kallist esäkotost.
Siih mi õks laula vanno laulõ,
uma imä opatuisi.
Vanik meil viil vahtsõkõnõ,
lindi’ lilli-iälitsõ’.
Vanik taht õks vallatõlla’,
lindi’ tahtva’ leelotõlla’.

Koos hakkasime laulma 1994. aastal. Tegutseme Tallinnas, kuid koori lauljate juured on Setomaal. Soovime laulda seto leelot ja oma koduküla laule pealinnas. Meie kooriliikmetele on olulised sündmused Seto leelopäevad, Seto Kuningriigipäev, Tallinna linna päevad, Vabaõhumuuseumi üritused ning erinevad festivalid, mis on seotud seto traditsioonide ja kombestikuga. Meie leelo- ja tantsuproovid toimuvad kaks korda kuus – ootame neid väga. Kuigi suur osa proovist kulub laulmisele, uute laulude õppimisele ja tantsimisele, leiame alati aega üksteise ärakuulamiseks, tähtpäevade tähistamiseks ja ilmaelu üle arutlemiseks. Üldjuhul teeme kõike seda ikka seto keeles. Viisid ja sõnad tulevad ikka juuripidi, emade ja vanaemade laulumälust, ja kirjapandud märkmeid mööda. Vahel teeme ka ise vanadele viisidele uusi sõnu või mõtleme tervituslaule tähtpäevalistele. Väga motiveerivad on eesolevad esinemised, mille eel üheskoos alati põhjalikult läbi mõtleme, kellele millise kava kokku paneme ja millist sõnumit edastame. Iga esinemine on meile pidu- ja rõõmupäev. Õnneks mitte ainult meile, vaid ka kuulajatele. Peale esinemist on meile tihti öeldud, et toome kaasa hea tuju ja meie laulud jäävad pikaks ajaks veel kõrvadesse kumisema. Sellepärast me kõike seda ju teemegi: et maailmas oleks vähem muresid ja rohkem seto leelot, elujõudu ja väge! Oleme avatud setodele ja seto leelo huvilistele, kes soovivad meie kooriga liituda. Ootame oma koori noori lauljaid.

Leelo õks tuudi pääliina,
umast kallist esäkotost.
Siih mi õks laula vanno laulõ,
uma imä opatuisi.
Vanik meil viil vahtsõkõnõ,
lindi’ lilli-iälitsõ’.
Vanik taht õks vallatõlla’,
lindi’ tahtva’ leelotõlla’.

Seto Lauluselts Siidisõsarõ nakaś kokko käümä 1994. aastagal. Leelopargikõsõ lauljide juurõ’ omma’ Setomaalt, hot´ käüdäs kokko Talinahe. Meil oll´ suur iso üteh leelotõlla ni laulda’ uma kodokülä laulõ pääliinah. Mi pargi rahvalõ om kõgõ tähtsäbä’ seto leelopäävä’, kunigriigipäiv, Talina liina päävä’, Vabaõhumuuseumi pido’ ni tõõsõ’ suurõba’ pido’, mia omma’ köüdet seto traditsioonõ ja kombidõga. Mi leelo- ja tandsoproovi’ omma’ kats vuuri kuuh, kõgõ väega oodami kokkosaamisi! Suur osa aost lätt laulõ haŕotusõ ja vahtsidõ laulõ opmise pääle ni tandsolõ, a lövvämi aigo ka ütstõsõ ar kullõmisõ jaost, praasnikide pidämisest ja ilmaelost kõnõlõmisõst. Püvvämi õks seto kiilt kõnõlda’. Viie’ ni sõna’ tulõva’ õks juuri piteh immi ni vanaimmi käest vai kirja pant märko piteh, a teemi õks eis ka sõnno vai mõtlõmi mõnõ aulaulu. Tähtsäst piämi esinemiisi, sis märgotami pikält määntsit laulõ laulda’. Õka lava pääle astmist oodami väega, śoo om meile suur pido- ni rõõmupäiv! Ja nisamatõ ka kullõjilõ. Pääle esinemiisi om meile õks kitetü, et toomi kõgõ üteh hüä laadna olõki ni mi laulu’ jääse’ viil kavvast kõrvu kumisõma. A tuuperäst mi taad asja teemiki - et ilmah olõssi veideba rasõhuisi ni rohkõp seto leelot, joudu ja väke. Oodami umma koori ka vahtsit lauljit: setosit ja seto kultuuri huviliisi!

Piirkond
Tallinn

Juhendaja/eestvedaja
Ilme Haavalo, Piret Tillo

Kontakt
5196 6474
514 1938
ilme.haavalo@gmail.com
piret.tillo@gmail.com

Nulk
Tallinn

Oppaja/vedosnik
Ilme Haavalo, Piret Tillo

Kirota’ ja helsta’
5196 6474
514 1938
ilme.haavalo@gmail.com
piret.tillo@gmail.com

Siidisõsarõ 2003

Siidisõsarõ 2006

Esinemised

Esinemas käime tihti. Kutseid on rohkem, kui me vastu võtta jõuame. Tihtilugu jäävad mõned kaugemad sõidud ära rahalistel põhjustel, kuid lähemad pakkumised üritame alati vastu võtta. Viimastel aastatel oleme käinud Ukrainas, Siberi-eestlaste juures, Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Baškiirias jm. Kava paneme kokku lähtuvalt aastaajast, arvestame ka kutsuja tähtpäeva ja esinemise ajaraamiga. Meie repertuaaris on pulmalaule, töö- ja käsitöölaule, kalendriliste tähtpäevade laule, kirmaselaule ning hulgaliselt erinevaid tantse, mida saadab meie pillimees. Pakume soovijatele erinevaid programme ka meelelahutuseks (tantsumängud, laulud jm).

Esinemisõ'

Esinemisi om meil sagõhõhe, kutsjit om esiki rohkõp ku mi vasta võtta’ saami. Mõnõ’ pikä’ sõidu’ jääse’ tegemäldä’ rahahäti peräst, a lähkobahe püvvämi õks kõgõ jouda’. Mi olõ lava pääle astnu festivaalel nii umah riigih ku muial ilmah. Perämätsil aastagil olõmi käünü Ukrainah, Siberi setokõisi man, Ameerigamaal, Prantsusmaal, Baškiiriah jm. Plaani teemi nii, et laulu’ sobinu aastgaaoga ja miääne praasnik om, arvõsta’ tulõ ka ku pikält lastas laulda’. Laulami saajalaulõ, tüü- ni käsitüülaulõ, kõrralaulõ ku kirmsõlaulõ. Nisamatõ mõistami tandsi kah uma pillimehe perrä. Meil omma’ eismuudu kava’, mitä ette kanda’ (tandsomängo’, laulu’, jt).

Kuula

Kullõ’

Kargus