Sõsarõ

Olõmi naase’ naarunäoga,
selge seto sõsarõ’,
Tallinnah meil tarõkõsõ’,
a sünnükodo Setomaal.
Rind om täüs meil rikast rahha,
kaalatäüs om kallist rahha,
ehte’ oma esi hoitu,
hõimult saadu hõpõkraam!

Seto leelokoor Sõsarõ on asutatud 1973. aastal. Koori algtuumiku moodustasid ansambli Leegajus juures tegutsenud seto laulurühma liikmed (nn alg-Sõsarõ), kelle kokkukutsujaks oli Veera Virgo (snd Terak, 1935–2005). Ühenduse esimeseks juhiks oli tuntud rahvamuusikauurija ja etnograaf Igor Tõnurist (1973–1976), kes oli ka Leegajuse juht. Järgnevalt kujunes laulurühmast iseseisev koor, mida juhtis rahvaluuleteadlane Vaike Sarv (1976–1983). Pikka aega (1985–2008) oli koori kunstiliseks juhiks ajaloolane ja muuseumitöötaja Sulev Mäeväli. Seejärel oli koori juhiks muusikaõpetaja Rines Takel (2008–2009). 2010. a algusest juhib koori seto päritolu ajaloolane ja muuseumitöötaja Elvi Nassar.

Sõsarõ repertuaar tugineb autentsele seto leelole. Kokku on aastakümnete jooksul õpitud ja esitatud 150 laulu, 14 laulumängu ja 9 rahvatantsu. Side minevikuga on kõikidele seto lauljatele väga oluline. Vanem põlvkond on saanud laulud oma emadelt ja vanaemadelt. Nooremad õpivad nii vanematelt lauljatelt kui ka arhiivilindistustelt. Kooris on ka kaks laululoojat-sõnolist.

Olõmi naase’ naarunäoga,
selge seto sõsarõ’,
Tallinnah meil tarõkõsõ’,
a sünnükodo Setomaal.
Rind om täüs meil rikast rahha,
kaalatäüs om kallist rahha,
ehte’ oma esi hoitu,
hõimult saadu hõpõkraam!

Seto leelopark Sõsarõ om naanu kokko k´auma jo 1973. aastagal. Leelopargih lauli’ kõkõpäält Leegajuse man olnu seto lauluhõimu rahvas (alg-Sõsarõ), kinka kokko hõikaja oll´ Virgo Veera (näiost pääst Terak, 1935-2005). Pargi edimädsest vedosnigust sai kuulsa rahvamuusiga uurja ni etnograaf Tõnuristi Igor (1973-1976), kiä vidi iist ka Leegajusõ koori. Edesi sai laulusõpro summast eräle pargikõnõ, ni aastagil 1976-1983 oll´ vedosnigast rahvaluulõtiidläne Sarvõ Vaikõ. Kavva aigo oll´ (1985-2008) leelopargi iistvidäjäst aoluulane ni muuseumitüütäjä Mäevälja Sullõv. Aastagil 2008-2009 oll´ pargi vedosnik muusigaoppaja Takeli Rines. 2010. aastagast pääle om leelopargi iistvidäjä seto naane, aoluulane ja muuseumitüütäjä Nassari Elvi.

Sõsarõ lauluvakah omma’ vanaaolidsõ’ seto laulu’. Aastagide seeh om ar opit ni laulõt 150 laulu, 14 laulumängo ni 9 tandsu. Kõigilõ mi pargikõsõh om väega tähtsä köüdüs vana aoga. Vanõp põlv om saanu uma’ laulu’ immi ni vanaimmi käest. Noorõba’ opva’ ni vanõbilt laulijilt ku vanno arhiivist löüt ülestvõttide päält. Pargih om parhilla ka kats sõnolist.

Piirkond
Tallinn

Juhendaja/eestvedaja
Elvi Nassar

Kontakt
58626057
elvi.nassar@gmail.com

Koduleht
leelokoor.ee

Nulk
Tallinn

Oppaja/vedosnik
Elvi Nassar

Kirota’ ja helsta’
58626057
elvi.nassar@gmail.com

Kodoleht
leelokoor.ee

Tulõ, sõsar, sa mäe pääle! 2009

Sõsarõ 2005

Sõsarõ 1989

Sõsarõ 1984

Esinemised

Vanu laule ja tantse on tutvustatud ning tutvustatakse ka edaspidi peamiselt pealinnas, esinetud on ka mujal Eestis. Aastas esinetakse umbes 20 kontserdiga. Kooril on olnud aastate jooksul rohkesti välisreise, käidud on Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal, Rootsis, Venemaal, Ukrainas (Krimmis) ja mujalgi. Mõistagi ei jäta Sõsarõ vahele ühtegi esinemist Seto Kuningriigi pidustustel ja leelopäevadel. Sageli esinetakse pealinna väliskülalistele.

Pakume väga mitmekesist programmi. Võime sisustada juubelipeo koos leelolaulu loomisega juubilarile, neidude tüdrukuteõhtu koos neiu rõivastamisega naiseks. Pillimees Lauri Orgse mängib karmoškat ja viiulit. Oleme läbi viinud seto käsitöö õpitubasid (seto värviline pits, pudelisuuvüü, kasttikand), seto tantsude õpituba, seto toidu õpituba, õpetanud lastemänge jpm. Võime pidada loenguid seto pärimuskultuuri, rahvarõivaste ning elulaadi kohta.

Esinemisõ'

Vanno laula ni tandsa om ette näüdät ja näüdätäs edesigi päämädselt pääliinah, a niisamatõ ka muial Eestimaal. Ütte aastagahe jääs meil umbõs 20 ette astmist. Pargikõnõ om ka pall´o üle ilma ringi rännänü: Śaksamaal, Soomõh, Prantsusmaal, Roodsimaal, Vinnemaal, Ukrainah (Krimmih) ni muial. Sõsarõ jätä-i joht tulõmalda’ ka Seto Kunigriigipäivile ni leelopäivile. Pall´o om esinemiisi ka pääliina kost´ma tulnulõ võõralõ rahvale.

Meil om veiga huv´tav esinemisekava. Võimi laulda’ hällüpääväpidol ni, et teemi sünnüpäävälatsõlõ umalt puult sõna’, inne mehele minekit näiokõisi kokkosaamisõpidol, mõistami mõrsja naasest ehti. Pillimiis Orgse Lauri tõmbas karmoškat nii lüü kiika. Olõmi tennü ka seto käsitüü oppuisi (värmiline seto pits, pudelisuuvüü, seto välläumblus), opanu seto tandsa, seto söögitegemist, latsimänga jne. Võimi kõnõlda seto vannust kombist, kuis vanast rõivihe panti ni kuis elo käve.

Kuula

Kullõ’

Tulõ sõsar sa mäe pääle

Vanapoisi kuulminõ

Laulijitta otsitassõ