Aulavva laul

Küla / koor: Värska, Leiko

Eestütleja: Maria Rõžikova
Killõ: Anastassia Puhm

Siin laulus on võimalik erinevate lauljate hääli ükshaaval sisse ja välja lülitada. Nii saad kuulata, kuidas täpselt laulab killõ, milliseid viisivariante laulavad erinevad lauljad või millised on alumise torrõ käigud. Saad ka katsetada ise koos seto kooriga laulmist. Näiteks kui tahad proovida seto koorile killõt laulda, siis lülita killõ hääl välja. Põnevat uurimist ja avastamist!

Laadib...

Kae-ks, kae’, näe’, näe’,
kae’ jo kae’, kae’, näe’, näe’,
kelle laudõ küll laaditadas,
kelle jo kelle laudõ laaditadas,
määntsit süüke siin säetässe,
määntsit jo määntsit süüke säetässe?
Au- lääte’ -lauda küll astumahe,
au- jo lääte’ -lauda astumahe,
leemeliuda läät liikumahe.
leeme- jo lääde’ -liuda liikumahe.
Näiokõnõ küll noorõkõnõ,
näio jo näiokõnõ, noorõkõnõ,
mi meeli sa maŕakõnõ,
mi jo mi meelimaŕakõnõ,
setä tiiä-s hellä mu hingekene,
tiiä-s jo tiiä-s hellä hingekene,
mõista-s maŕa mu meelekene,
mõista-s jo mõista-s maŕa meelekene,
saaja’ saava’ śool suvõl,
saaja’ jo saaja’ saava’ śool suvõl,
kihla’ śool küll keväjällä,
kihla’ jo kihla’ śool keväjällä.
Sinno-ks kai ma kaŕussõsta,
sinno jo sinno kaie kaŕussõsta,
virvet vitsa küll võttijasta,
virvet jo virvet vitsavõttijasta.
Edo sinno taad imekeistä,
edo jo edo sinno imekeistä,
kallist sinno taad maamakõista,
kallist jo kallist sinno maamakõista,
nakas varra tä valmistama,
nakas jo nakas varra valmistama,
inne aigo tä ehtimähe,
inne jo inne aigo ehtimähe.
Olnu-ks munast moro päällä,
olnu jo olnu munast moro päällä,
liblikasta küll lilliaiah,
libli-jo liblikasta lilliaiah.
Olõt usku sa oigõta,
olõt jo olõt usku oigõta,
olõt viitä sa vesselätä,
olõt jo olõt viitä vesselätä.
Kui sa saadõ-ks peio kodo,
aŕa jo aŕa saadõ peio kodo,
saat kaasa kui kastõrahe,
kabo jo saatõ kaasa kastõrahe,
umma usku sa unõhtagu-i,
umma jo umma usku unõhtagu-i,
umma muudu sa muilõ anku-i.
umma jo umma muudu muilõ anku-i.
Saadõ_ks pehme sa perrehe,
saadõ jo saadõ pehme perrehe,
nakat koto sa kullõma,
nakat jo nakat koto kullõma.

ERA, DH 17 (39) < Värska al - Žanna Pärtlas, Janika Oras, Andreas Kalkun, Triino Ojamaa, salv. Jaan Tamm < Maria Rõžikova, eestütleja, Anastassia Puhm, killõ, ja koor (2006).