Laul läts läbi Setomaa

Küla / koor: Värska, Kuldatsäuk

Eestütleja: Maret Vabarna
Killõ: Maria Raudla

Olõ-i leelo liinast tuud
õga laulu laanõst saad.
Laul läts läbi Setomaa
hõpõhelme helinäl.

Ilo tuudu om toolta maalta,
sõna saadu śoolta maalta.
Naksi kotost tulõmahe,
kallist kotost kallumahe,
panni(-ks) rinda suurõ sõlõ,
heidi kaala hõpõhelme.
Panni(-ks) sõrmõ sõlõ pääle,
tõõsõ sõlõ tele pääle,
heidi(-iks) sõlmõ helme pääle,
katsi kaalakõrra pääle.
Sõlõ päält ma sõna võti,
tele päält ma laulu teie.
Tele päält ma laulu teie,
helme päält ma helü saie.
Omma(-ks) sõna sõlõ all ja
valgõ linige vahella.
Laula-ks ilda õdagulla,
vahest varra hummogulla.

ERA, DAT 133 (17) < Värska jm, salvestatud IX leelopäeval - Hans-Gunter Lock < Maret Vabarna, killõ Maria Raudla (2001).